Disclaimer

DISCLAIMER

DaffieEvents heeft uiterste zorg betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website.
Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is.

DaffieEvents alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele ansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade als gevolg van eventuele onjuistheden, direct dan wel indirect ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site.
Tevens behoudt DaffieEvents zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van DaffieEvents dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site.
DaffieEvents geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van DaffieEvents danwel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van DaffieEvents.

Last updated by at .